Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. cookies OK
Pogotowie Parkingowe Pogotowie Parkingowe

Aspekty techniczno-prawne „inwestycji parkingowych”

Przed rozpoczęciem „inwestycji parkingowej” korzystnie jest poznać techniczno-prawne aspekty związane z planowanym zakresem działań. Proste roboty budowlane jak np.: utworzenie małej liczby dodatkowych miejsc parkingowych czy budowa typowego ogrodzenia od publicznej ulicy, wymaga tylko zgłoszenia z prostym opisem, które możemy wykonać we własnym zakresie lub z pomocą wykonawcy (rysunki, opis). Inne roboty wymagają pozwolenia na budowę i wykonania, często skomplikowanych projektów technicznych, które trzeba zlecić dla projektanta z uprawnieniami.

Działalność obejmująca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach określa Prawo budowlane wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Zgodnie z art. 82. tego prawa organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia jest starosta, a organem wyższego stopnia jest wojewoda.

Wskazane jest, jeśli planujemy jakieś budowlane roboty parkingowe, zasięgnąć informacji w starostwie (lub w urzędzie miejskim), na temat wymogów formalnych jakie trzeba wypełnić, aby to działanie było zgodne z prawem. Zapytania należy kierować do wydziału architektury (budownictwa), gdzie również należy składać:

Zgłoszenie czy pozwolenie?

Odpowiedź na to pytanie daje

PDF „Prawo budowlane” według ustawy z 7 lipca 1994 r.

Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na:

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

między innymi:

   8) parkometrów z własnym zasilaniem;
   10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
   11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
   23) ogrodzeń;

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowanych polegających na:

między innymi:

   1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowanych...
   5) utwardzeniu gruntów na działkach budowlanych;

Większość robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jest objęta obowiązkiem zgłoszenia, które należy doręczyć do urzędu na minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Jeśli urząd, w drodze decyzji, nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 od złożenia zgłoszenia, można przystąpić do robót, ale nie później niż 2 lata od podanego w złoszczeniu terminu ich rozpoczęcia.

Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

między innymi:

   1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;

   2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6 oraz 9–13;

   3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
      b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;


2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.


5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

   1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
   2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
   3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.


6. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

   1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
   2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
   3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
   4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Druki do pobrania

Korzystanie jest zapoznać się z drukami:

PDF Zgłoszenie budowy (robót budowlanych)

PDF Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PDF Wniosek o pozwolenie na budowę

Druki są również dostępne w sekretariatach właściwych urzędów.
Na wyżej wymiennych drukach znajduj się dodatkowe wyjaśnienia.

Wymogi techniczne

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, z ustawami i rozporządzeniami oraz warunkami technicznymi i normami. Przy planowaniu i wykonywaniu „inwestycji parkingowych” jest wskazane zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami:

PDF Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz 690

Zwrócić uwagę zwłaszcza na:

· Dział II
- Rozdział 2 „Dojścia i dojazdy”
- Rozdział 3 „Miejsca postojowe dla samochodów osobowych”
- Rozdział 4 „Miejsca gromadzenia odpadów stałych”
- Rozdział 8 „Zieleń i urządzenia rekreacyjne”
- Rozdział 9 „Ogrodzenia”

· Dział III
- Rozdział 10 „Garaże dla samochodów osobowych”

· Dział VI
- Rozdział 8 „Wymagania przeciwpożarowe dla garaży”

PDF Warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

PDF Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.

PDF Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Załącznik nr 1
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach
1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych
2. Znaki ostrzegawcze
3. Znaki zakazu
4. Znaki nakazu
5. Znaki informacyjne
6. Znaki kierunku i miejscowości
7. Znaki uzupełniające
8. Dodatkowe znaki pionowe
9. Konstrukcje znaków drogowych pionowych

Załącznik nr 2
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych poziomych
2. Znaki podłużne
3. Strzałki
4. Znaki poprzeczne
5. Znaki uzupełniające
6. Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi
7. Znakowanie niektórych elementów dróg
8. Przykłady oznakowania skrzyżowań
9. Liternictwo drogowe

Załącznik nr 3
Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
1. Przepisy ogólne
2. Pojęcia podstawowe
3. Warunki techniczne
4. Rodzaje sygnałów
5. Rodzaje sygnalizacji
6. Ocena konieczności stosowania sygnalizacji
7. Zasady lokalizacji i umieszczania sygnalizatorów
8. Program sygnalizacji
9. Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji
10. Konstrukcje i wzory barwne

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
1. Zasady ogólne
2. Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu
3. Znaki wskazujące pikietaż drogi
4. Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi
5. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów
6. Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu
7. Aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
8. Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów
9. Lustra drogowe
10. Osłony przeciwolśnieniowe
11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym
12. Sygnalizatory wiatru
13. Sygnalizacja świetlna
14. Urządzenia do kontroli ruchu drogowego

Normy na temat bram wjazdowych, szlabanów oraz bram i drzwi garażowych


PN-EN 13241-1+A1:2012P

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania związane z bezpieczeństwem i wymagania eksploatacyjne dotyczące bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również bramy zwijane żaluzjowe i kraty zwijane stosowane w lokalach handlowych, przewidziane raczej dla dostępu ludzi niż pojazdów i towarów. Bramy te mogą zawierać drzwi przejściowe wbudowane w skrzydło bramowe, które są również uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej. Wyroby te mogą być uruchamiane ręcznie lub napędem. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy działania bram w środowiskach, w których zaburzenia elektromagnetyczne wykraczają poza zakres określony w EN 61000-6-3. 1. Wyjątki Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wyrobów przeznaczonych do innych zastosowań: - bram w śluzach i dokach; - drzwi w windach; - drzwi w pojazdach; - drzwi pancernych; - bram przeznaczonych głównie dla zwierząt; - tekstylnych kurtyn teatralnych;- poziomo poruszających się, uruchamianych ręcznie, drzwi dla pieszych, o powierzchni skrzydła mniejszej niż 6,25 m2;- poziomo poruszających się bram z napędem o szerokości mniejszej niż 2,5 m i powierzchni mniejszej niż 6,25 m2, przeznaczonych głównie do ruchu pieszego, zgodnie z prEN 12650-1; - drzwi obrotowych jakichkolwiek rozmiarów; - barier kolejowych; - barier przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy też urządzeń radiowych bramy. Jeśli zastosowano sterowanie bramy urządzeniami radiowymi należy dodatkowo stosować odpowiednie normy ETSI. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera żadnych specjalnych wymagań dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności, które zawarte są w prEN 13241-1

PN-EN 12604:2002P

Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania

Określono wymagania eksploatacyjne dla bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, w celu stworzenia bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z osobami towarzyszącymi - w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.

PN-EN 12453:2002P

Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wszystkich typów bram z napędem przeznaczonych do instalowania na terenach znajdujących się w zasięgu ludzi, głównie w celu stworzenia bezpiecznego dostępu do towarów i pojazdów, którym towarzyszą lub którymi kierują osoby, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.

PN-EN 12445:2002P

Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Metody badań

Podano metody badań bram z napędem, stosowanych w celu zademonstrowania zgodności z wymaganiami określonymi w EN 12453:2000. W szczególności określono metody pomiaru sił wywieranych przez bramy z napędem. Niniejsza norma ma zastosowanie do bram z napędem objętych EN 12453:2000.

PN-EN 12635+A1:2010P

Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

Określono informacje, które powinny być dostarczane przez producenta bramy i producentów elementów składowych, w celu zapewnienia bezpiecznego instalowania, działania i użytkowania (łącznie z konserwacją i naprawą) bram i barier, przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Uwzględniono instalowanie i użytkowanie bram uruchamianych ręcznie lub napędem.

PN-EN 12605:2002P

Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Metody badań

Określono metody badań mające na celu sprawdzenie wymagań mechanicznych drzwi, bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, w celu stworzenia bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z osobami towarzyszącymi - w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.

PN-EN 12978+A1:2012P

Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

Niniejsza norma ma zastosowanie do projektowania, wykonania i badań wyczuwającego wyposażenia ochronnego, stosowanego do wykrywania pieszych, z uwzględnieniem w szczególnych zastosowaniach wolno poruszających się osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci. Drzwi, bramy i bariery z napędem zasilane z sieci, przeznaczone do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami w obiektach przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych, mogą powodować narażenie osób na urazy.W niniejszej normie uwzględniono również bramy i drzwi zwijane żaluzjowe oraz kraty zwijane stosowane w obiektach handlowych, przeznaczone raczej dla dostępu ludzi niż pojazdów i towarów. Hałas jest zazwyczaj nieistotnym zagrożeniem dla tego typu maszyn. W niniejszej normie uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia wymienione w Załączniku A oraz określono wymagania dotyczące wyeliminowania lub zminimalizowania tych zagrożeń. W niniejszej normie podano wymagania dotyczące elektrycznie zasilanych urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do wspólnego instalowania lub stosowania z bramami i drzwiami z napędem, w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia, które mogą wystąpić w warunkach normalnego użytkowania. Wyczuwające wyposażenie ochronne jest przeznaczone do wytworzenia i zmiany wyjściowego sygnału łącznika, dla zapewnienia ochrony osób znajdujących się w niebezpieczeństwie. Norma ma zastosowanie do wyczuwających urządzeń ochronnych "gotowych do użycia" oraz "zintegrowanych" wyczuwających urządzeń ochronnych (zamontowanych na drzwiach i bramach z napędem lub przyłączonych do nich, w normalnym użytkowaniu). Postanowienia niniejszej normy dotyczą urządzeń zabezpieczających do bram i drzwi wytworzonych po opublikowaniu tej normy.

Piloty Pogotowie Bramowe KORDULA Dobra Flaga - sprzedaż Pogotowie Flagowe Pogotowie Bramowe
© Pogotowie Parkingowe® - „NAPRAWIAMY wszystko, ale MONTUJEMY, tylko to, czego NIE NAPRAWIAMY – WIEMY CO JEST DOBRE”.